Đảm bảo độ chính xác của phôi, quá trình thổi khí tự động được thực hiện sau mỗi công đoạn gia công.