Que Volfram đỏ WT20 có 2 loại 150mm và 175mm có các kích cỡ 1.6/2.0/2.4/3.2/4.0. Còn Que Volfram xanh WL20 có 2 loại 150mm và 175mm có các kích cỡ 1.6/2.0/2.4/3.2/4.0.